Česká asociace pracovníků v nákupu a logistice
Člen Svazu průmyslu a dopravy ČR
Člen Mezinárodní federace asociací nákupu a logistiky IFPMM
Logo

Členství v asociaci

Formy členství v Asociaci:

  • Členem Asociace se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, která působí v nákupu, zásobování a logistice, podporují cíle Asociace a která plní finanční závazky vůči Asociaci - řádný individuální nebo skupinový člen
  • Přidruženými členy Asociace se mohou stát fyzické osoby, které nepůsobí bezprostředně v nákupu, zásobování a logistice, ale mohou přispět k činnosti Asociace a plní finanční závazky. (Např. pracovníci z vysokých škol, univerzit, výzkumných ústavů, apod.)
  • Čestnými členy Asociace se mohou stát fyzické a právnické osoby , které prokazují Asociaci mimořádné služby nebo v její prospěch dosahují mimořádných úspěchů. Čestnými členy se mohou tyto osoby stát na základě rozhodnutí podle čl. 11, odst. b) Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků

Členství vzniká podáním přihlášky , jejím projednáním a schválením ve výboru Asociace a zaplacením ročního příspěvku.

Každý řádný člen Asociace má právo:

  • Navrhnout na základě smlouvy s Asociací vést projekt rozvíjející její působnost
  • Zúčastňovat se akcí pořádaných Asociací
  • Volit výbor Asociace
  • Podávat výboru Asociace návrhy a náměty na zlepšení činnosti Asociace
  • Delegovat svoje pravomoci řádného člena Asociace na jinou fyzickou osobu, která není členem Asociace, kromě bodu c) tohoto článku

Ukončení členství:

  • Každý člen má právo kdykoliv své členství ukončit. Jeho členství zaniká dnem, kdy došlo písemné oznámení o ukončení výboru Asociace
  • Členství zaniká také tehdy, jestliže člen nezaplatí členský příspěvek nejpozději do 30. října příslušného roku. V tomto případě zaniká členství k tomuto datu
  • Členství může být zrušeno těm členům Asociace, kteří svým jednáním poškodili zájem Asociace, popř. v takovém jednání setrvávají. V tomto případě zaniká členství dnem rozhodnutí podle čl. 11, odst.

členské příspěvky od ledna 2015 :

  • Kolektivní člen 2 000 Kč ročně
  • Individální člen 600 Kč ročně
Členstvím v Asociaci získává každý účastník 20 % slevu na akce : konference a firemní dny . Slevy na účast ve vzdělávacím programu MLS jsou poskytovány individuálně dle počtu účastníků studia z jedné organizace

V případě zájmu o členství, prosím vyplňte přihlášku a zašlete ji na E- mail: asociace@capl.cz

Těšíme se na příští spolupráci.

PŘIHLÁŠKA DO ASOCIACE NÁKUPČÍCH

Titul, jméno a příjmení: ......................................................................

Typ členství: Právnická osoba-firma /Fyzická osoba (zaškrtněte)

Funkce: ..........................................................................................

Název firmy: ....................................................................................

IČO firmy: ........................................DIČ:..........................................

Adresa firmy vč. PSČ : .......................................................................

Kontaktní tel. ( vč.předvolby ):

tel: .......................... mobil: .......................... fax: ..........................

email: ..........................

Fyzická osoba: uveďte adresu k zaslání faktury vč.PSČ:...................................................

Česká asociace pracovníků v nákupu a logistice