ČESKÁ ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V NÁKUPU A LOGISTICE

občanské  sdružení  

 

Dále jen Asociace  ,  resp.  CAPL

 

Stanovy Asociace

 

I.                   Název, sídlo, cíle a způsob činnosti

 

Článek 1

 

Česká asociace pracovníků v nákupu a logistice -  občanské sdružení ,  je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které se zabývají nákupem, zásobováním a logistikou v České republice.

 

V anglickém  jazyce  je  používáno  označení  CAPL - Czech  Association  of  Purchasing  and  Logistics .

CAPL  je  od  roku  1999  členem  Mezinárodní  federace  asociací  nákupu  a  logistiky  IFPMM  -  International  Federation  of  Purchasing  and  Materials  Management .

CAPL   koordinuje  svoji  činnost   na  národní  a  mezinárodní  úrovni  především  s mezinárodním  obchodním  střediskem  WTO -  International  Trade  Centre  se  sídlem  v Ženevě ve  Švýcarsku , rovněž  spolupracuje  s ostatními  národními  Asociacemi  nákupu  sdruženými  v IFPMM .

 

CAPL  je nevládní, neziskovou organizací , která  svoji  činnost  zaměřuje  přednostně  na  aktuální  potřeby  organizací  a  členů  zapojených  do  činnosti  Svazu  průmyslu a  dopravy  ČR .

Cíle Asociace jsou dány společnými zájmy jejich členů.

 

Článek 2

 

Sídlo  Asociace  :  Šilingrovo náměstí  3 , 602 00  Brno

 

Kontaktní  spojení :  tel.  606 625 007  ,  e-mail: asociace@capl.cz .

 

Článek 3

 

Cílem Asociace je přispět ke:

a) zvýšení úrovně řízení nákupu a zásobování v ČR

b) rozšíření toku informací s cílem efektivnějšího nákupu

c) zvyšování znalostí a dovedností členů a ostatních pracovníků v oblasti nákupu a zásobování

d) rozvoji mezinárodní spolupráce a přenosu aktuálních poznatků, zkušeností a informací ze zahraničí

e) zapojení do mezinárodní sítě

f) optimalizaci nákladů v oblasti nákupu a logistiky

g) ochraně a prosazování zájmů pracovníků v nákupu a logistice (např. při tvorbě legislativy)

 

Článek 4

 

Pro realizaci těchto cílů bude Asociace zajišťovat:

- pravidelná setkání členů k projednání odborných a organizačních otázek,

- workshopy k novým teoretickým poznatkům a praktickým zkušenostem prostřednictvím vzdělávacích manažerských organizací,

- školící programy a dohled nad jejich rozvojem a kvalitou,

- certifikáty pro pracovníky v oblasti nákupu a souhlas s jejich udělením,

- kontakty se zahraničními asociacemi a se světovou asociací nákupčích a výměnné stáže

- vytvoření databáze na datovém serveru dostupnou všem s informacemi potřebnými pro kontaktování a předávání informací mezi nákupčími a logistiky

- vydávání bulletinu

Článek 5

 

Asociace bude aktivně spolupracovat s dalšími organizacemi, které působí v oblasti nákupu, zásobování a logistice.

 

II. Členství

 

Článek 6

 

Formy členství v Asociaci:

a) Členem Asociace se mohou stát fyzické  nebo  právnické  osoby, která působí v nákupu, zásobování a logistice, podporují  cíle Asociace a která plní finanční závazky vůči Asociaci - řádný individuální nebo  skupinový člen.

b) Přidruženými členy Asociace se mohou stát fyzické osoby, které nepůsobí bezprostředně v nákupu, zásobování a logistice, ale mohou přispět k činnosti Asociace a plní finanční závazky. (Např. pracovníci z vysokých škol, univerzit, výzkumných ústavů, apod.)

c) Čestnými členy Asociace se mohou stát fyzické a právnické osoby , které prokazují Asociaci mimořádné služby nebo v její prospěch dosahují mimořádných úspěchů. Čestnými členy se mohou tyto osoby stát na základě rozhodnutí podle čl. 11, odst. b) Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků.

 

Článek 7

 

Členství vzniká podáním přihlášky , jejím  projednáním a  schválením ve  výboru  Asociace  a zaplacením ročního příspěvku.

 

Článek 8

 

Každý řádný člen Asociace má právo:

a) navrhnout na základě smlouvy s Asociací vést projekt rozvíjející její působnost

b) zúčastňovat se akcí pořádaných Asociací

c) volit výbor Asociace

d) podávat výboru Asociace návrhy a náměty na zlepšení činnosti Asociace

e) delegovat svoje pravomoci   řádného člena Asociace na jinou fyzickou osobu, která není členem Asociace, kromě bodu c) tohoto článku.

 

Článek 9

 

Ukončení členství:

a) každý člen má právo kdykoliv své členství ukončit. Jeho členství zaniká dnem, kdy došlo písemné oznámení o ukončení výboru Asociace.

b) členství zaniká také tehdy, jestliže člen nezaplatí členský příspěvek nejpozději do 30. října příslušného roku. V tomto případě zaniká členství k tomuto datu.

c) členství může být zrušeno těm členům Asociace, kteří svým jednáním poškodili zájem Asociace, popř. v takovém jednání setrvávají. V tomto případě zaniká členství dnem rozhodnutí podle čl. 11, odst. a)

 

 

III Organizace

 

Článek 10

 

Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada. Té se může zúčastnit každý individuální a jeden  zástupce skupinového  člena.

 

 

 

 

 

Článek 11

 

Valná hromada:

a) schvaluje:

- stanovy Asociace, popř. jejich změny,

- program a projekty rozvoje,

- rozpočet Asociace,

- roční zprávu o hospodaření Asociace,

- výši ročních členských příspěvků,

- vyloučení členů Asociace,

- zprávu o činnosti výboru Asociace.

b) volí:

- výbor Asociace,

- revizora hospodaření a činnosti Asociace,

- čestné členy Asociace.

c) může pověřit ke schvalování některých projektů výbor Asociace.

 

Článek 12

 

K rozhodnutí Valné hromady je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí alespoň jedna třetina individuálních členů. Nezúčastní-li se Valné hromady alespoň jedna třetina individuálních členů, svolá se Valná hromada mimořádná, která je usnášeníschopná v počtu zúčastněných členů. O výši členských příspěvků rozhoduje Valná hromada vždy jeden rok dopředu.

 

Článek 13

 

Valná hromada zasedá nejméně jedenkrát do roka, pravidelně únoru - březen běžného roku. Zasedání svolává výbor Asociace, ten je povinen zasedání Valné hromady svolat též, požádá-li o to nejméně jedna třetina individuálních členů, k mimořádnému jednání v některé z věcí podle čl. 11.

Mimořádnou valnou hromadu má právo svolat také výbor Asociace.

 

Článek 14

 

Výkonným orgánem Asociace je výbor Asociace (dále jen"výbor"). Schází se nejméně čtyřikrát za rok. Skládá se nejméně ze tří členů, volených Valnou hromadou. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Jednání výboru se mohou zúčastnit další osoby podle rozhodnutí členů výboru.

 

Článek 15

 

Výbor zejména:

a) řídí činnost Asociace v souladu se stanovami a usnesením Valné hromady,

b) volí, popř. odvolává, ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře,

c) stanoví podrobnosti pravidel hospodaření, stanoví počet zaměstnanců sekretariátu, popř. limit nákladů na výkon jeho funkcí,

d) projednává parametry jednotlivých projektů rozvoje, ověřuje způsobilost jejich vedoucích a uzavírá s nimi smlouvy o vedení projektů k nimž byl pověřen Valnou hromadou

e) smlouvy uzavírají nejméně 2 členové výboru, z čehož jeden je předseda výboru

 

Článek 16

 

Předseda výboru zejména:

- řídí Asociaci

- zastupuje Asociaci ve vnějších vztazích, je oprávněn jednat jménem Asociace a uzavírat příslušné dohody

- je oprávněn vstupovat do hospodářských a pracovně-právních závazků Asociace a uzavírat spolu s dalším členem výboru jménem Asociace příslušné smlouvy.

 

IV. Pravidla hospodaření

 

Článek 17

 

a) hospodaření Asociace se řídí rozpočtem, který na základě návrhu výboru schvaluje Valná hromada.

b) rozpočet neobsahuje zisk. Příjmovou stránku tvoří zejména příspěvky členů a sponzorů a vložné účastníků akcí a projektů podle zvláštních rozvrhů. Výdajovou stránku tvoří zejména náklady na provoz Asociace a limitované výdaje na akce a projekty podle zvláštních rozvrhů.

c) správcem rozpočtu je výbor Asociace.

d) správcem finančních prostředků je hospodář, který vede též účetní a pokladní evidenci.

 

Článek 18

 

Oprávněnými osobami k hospodaření jsou členové výboru. Výbor může pověřit další osoby hospodařením v rámci Asociace.

 

Článek 19

 

Revizor/revizoři hospodaření a činnosti Asociace:

a) kontrolují roční rozpočet Asociace, jeho čerpání, likvidaci účtu a správnost účetních dokladů,

b) dohlížejí na správnost činnosti orgánů Asociace,

c) předkládají revizní správu pravidelnému zasedání Valné hromady, pokud tato nerozhodne jinak.

 

Článek 20

 

Členové orgánů Asociace mohou vždy do konce běžného roku uplatnit nárok na úhradu nákladů a výdajů, které jim v souvislosti s výkonem funkcí v těchto orgánech v příslušném roce prokazatelně vznikly.

Úhrada  takto  vynaložených  nákladů  může  být  provedena pouze  do  výše , která  neohrozí  vyrovnané  finanční  hospodaření  Asociace a  musí  být schválena  výborem  Asociace.

 

Přechodná závěrečná ustanovení

 

 

Článek 21

 

Volební období všech volených orgánů Asociace je dvouleté.

 

Článek 22

 

K rozpuštění Asociace je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů individuálních členů. Zrušení Asociace a likvidace jmění provedou likvidátoři, které určí Valná hromada.